Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Seznam laboratorních úloh pro letní semestr
SEZNAM LABORATORNÍCH ÚLOH PRO LETNÍ SEMESTR
9.1 Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti
9.2 Frekvenční analýza zvuku
9.3 Doba dozvuku v místnosti
9.4 Pohlcovače na principu Helmholtzových rezonátorů
10.1 Stanovení rezistance přímou metodou
10.2 Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou
10.3 Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou
10.4 VA charakteristika polovodičové diody
10.5 Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru
10.6 Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru
11.1 Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
11.2 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
11.3 Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou
11.4 Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu
11.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku
11.6 Stanovení cejchovní křivky termistoru
11.7 Stanovení cejchovní křivky termodiody
11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla
11.9 Lokalizace infrazáření termokamerou a zjištění součinitele prostupu tepla
11.10 Základní charakteristiky fotovoltaického panelu
11.11 Vady fotovoltaického panelu
11.12 Peltierovo tepelné čerpadlo
11.13 Tepelná emisivita materiálů
12.1 Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla
12.2 Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje
13.1 Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akustické emise
13.2 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou impact-echo
13.3 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie
13.4 Stanovení základních parametrů zkušebních vzorků (rychlost šíření vlnění, rozměry vzorků apod.) ultrazvukovou metodou
13.5 Stanovení drsnosti lomové plochy konfokálním mikroskopem

STUDIJNÍ LITERATURA

  1. Prof. RNDr. Tomáš Ficker, Dr.Sc. - Fyzikální praktikum II, skripta FAST VUT v Brně, 2006
  2. Úloha 9.2 Frekvenční analýza zvuku http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-akustika
  3. Úloha 9.3 Doba dozvuku v místnosti http://www.fce.vutbr.cz/fyz/ficker.t/navod.pdf
  4. Úloha 11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-termika-akustika
  5. Úloha 11.9 Lokalizace infrazáření termokamerou a zjištění součinitele prostupu tepla http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-infrazareni-a-u-faktor
  6. Úloha 11.10 Základní charakteristiky fotovoltaického panelu http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-zakl-char-fotovmodulu
  7. Úloha 11.11 Vady fotovoltaického panelu http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-vady-fotov-modulu
  8. Úloha 11.12 Peltierovo tepelné čerpadlo http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-peltierovo-tep-cerpadlo
  9. Úloha 11.13 Tepelná emisivita materiálů http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-tepelna-emisivita-materi
  10. Úloha 13.5 Konfokální mikroskopie http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-konfokal-mikroskopie

K tisku: Seznam laboratorních úloh pro letní semestr