Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Učební text - Přehled z látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Stavební fakultu

   Ke kvalitní přípravě na přijímací zkoušku z fyziky pro uchazeče o studium na naší fakultě doporučujeme studijní příručku, kterou pro Vás napsali Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc. a RNDr. Eleonora Čermáková, CSc. - zkušení pedagogové našeho ústavu. V příručce najdete ve stručné a přehledné formě vše, co potřebujete ke zvládnutí učiva, požadovaného u přijímací zkoušky.

   Vydávaná příručka vyšla v obdobné formě počtvrté, nyní se jedná o korekci třetího vydání. Publikace shrnuje středoškolskou látku z fyziky v rozsahu gymnasií, jejíž rozsah je větší než rozsah učiva fyziky na středních odborných školách, včetně na středních průmyslových školách stavebních. Obsah je členěn do kapitol, v nichž jednotlivé odstavce začínají přehledem teoretických poznatků, potom následují testové otázky na jednotky a procvičení znalostí základních fyzikálních vztahů. V další části každé kapitoly jsou zařazeny příklady volené podle obtížnosti, na nichž se má procvičit znalost látky, a které slouží jako vzor příkladů tvořících podstatnou část přijímací zkoušky. Za nimi jsou vzory některých variant zadání testových otázek a příkladů z přijímacích zkoušek z předchozích let. V závěru příručky jsou uvedeny výsledky řešení všech otázek a příkladů zveřejněných v této příručce.

   Tato učební pomůcka je určena pro uchazeče o studium na stavebních fakultách, avšak může také sloužit k přípravě na přijímací zkoušky i na další fakulty technických vysokých škol. Tuto příručku doporučujeme i všem studentům prvního ročníku stavební fakulty, kteří si chtějí před zahájením vysokoškolského kursu fyziky zopakovat nebo doplnit středoškolskou látku.

Příručku lze zakoupit na této adrese:
VUT FAST - Ústav fyziky, sekretariát, č. dveří Z110, paní Kalová, tel.: 541 147 651, Žižkova 17, 602 00 Brno

OBSAH PŘÍRUČKY

I. MECHANIKA
A. Jednotky, převody a základní vztahy
B. Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený
C. Pády, vrhy
D. Pohyb otáčivý
E. Síla, skládání sil
F. Jednoduché stroje
G. Hybnost
H. Energie, práce výkon
I. Gravitační pole
J. Elastické vlastnosti pevných látek

II. HYDROMECHANIKA
A. Jednotky, převody a základní vztahy
B. Hydrostatika
C. Hydrodynamika
D. Struktura a vlastnosti kapalin

III.TERMODYNAMIKA, MOLEKULOVÁ FYZIKA A STRUKTURA LÁTEK
A. Teplota, teplo, 1.termodynamický zákon, kalorimetr, změny skupenství látek
B. Tepelné děje v plynech
C. Vlastnosti pevných látek a kapalin

IV. KMITY, VLNĚNÍ, AKUSTIK
Příklady z kmitů a vlnění

V. ELEKTRICKÉ POLE
A. Elektrostatické pole
B. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, práce a výkon v obvodu
C. Střídavý proud

VI. MAGNETICKÉ POLE
A. Stacionární magnetické pole

VII. OPTIKA
Příklady z optiky

VIII. ATOMISTIKA
Příklady z atomistiky

IX. VZORY PŘÍKLADŮ A TESTOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

X. VÝSLEDKY

XI. PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ

XII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY