Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Systém hodnocení - Mgr. Luňák
Systém hodnocení u zkoušky BB01
1.      Systém hodnocení u zkoušky je od akademického roku 2009/2010 sjednocen pro všechny zkoušející a má následující pravidla:
2.      Zkouška má tři části:
a) 4 příklady,
b) 4 teoretické otázky,
c) ústní část zkoušky.
Příklady a teoretické otázky se zpracovávají písemně, počítání příkladů trvá 60 minut, teoretické otázky 45 minut. Ústní zkoušení trvá maximálně 5 minut, týká se základních principů. Ústní zkoušení je určeno ke korekci bodového hodnocení příkladové a teoretické části písemné zkoušky.
3.      Rozdělení hodnocení

 

SOUČÁSTI ZKOUŠKY
MAX. BODOVÉ HODNOCENÍ
POZNÁMKA
4 příklady
40
rovnoměrně z celé látky
4 teoretické otázky
40
rovnoměrně z celé látky
zápočet
20
protokoly a písemka

 

4.      Klasifikační tabulka

 

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ ECTS
BODOVÉ HODNOCENÍ
ČÍSELNÁ KLASIFIKACE
SLOVNÍ KLASIFIKACE
A
90 -100
1
výborně
B
80 - 89
1,5
velmi dobře
C
70 - 79
2
dobře
D
60 - 69
2,5
uspokojivě
E
50 - 59
3
dostatečně
F
0 - 49
4
nevyhovující

 

 

5.      Podmínky k úspěšnému složení zkoušky jsou následující:

a) Student musí získat u zkoušky minimálně 50 bodů a zároveň
b) musí získat z teoretické části zkoušky minimálně 20 bodů,
c) musí získat z příkladové části zkoušky minimálně 20 bodů,
d) musí získat z protokolů a písemky ve cvičení minimálně 10 bodů

 
V případě nesplnění podmínky b) nebo c) nebo d) se opakuje pouze ta část zkoušky, která nebyla splněna a bodový výsledek při opakování se připočítá k bodovému hodnocení z částí, které se neopakovaly.

Pokud není v daném zkušebním termínu zkouška úspěšná, hodnocení je F/4 a i dílčí oprava se počítá jako nová zkouška, na kterou se student přihlásí přes intranet.