Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Doporučené příklady z fyziky BB001 1. ročník, zimní semestr 2018/19
příklady ke studiu
náplň příklady
vektory 1/26, 3/26 [1]
dráha, rychlost a zrychlení hmotného bodu 15/28, 16/29, 17/29 [2]
kruhový pohyb hmotného bodu 14/38, 17/39, 18/39 [2]
základní veličiny dynamiky hmotného bodu 18/49, 20/49 [2]
pohybová rovnice, práce, výkon a energie hmotného bodu 6/56, 4/62, 7/69, 13/70, 6/73, 13/82, 4/84, 3/87 [2]
mechanika tuhých těles 1.2.31, 1.2.36, 1.2.38, 1.2.40, 1.2.41, 1.3.14 [3]
hydrostatika 3.3.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.10 [4]
hydrodynamika 4.3.2,4.3.3, 4.4.3, 4.4.7, 4.9.3 [4]
pohyb netlumeného oscilátoru 1/9, 2/12, 15/14, 16/14, 17/14 [5]
tlumené kmity 9/20, 10/20, 11/20 [5]
nucené kmity, skládání kmitů 8/25, 7/33  [5]

 

Čísla příkladů jsou ze skript:

poznámka u příkladů formát odkazu autoři, název a rok vydání skript:
[1] číslo/strana Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Úvod do studia fyziky, 2006,1998, 1995
[2] číslo/strana Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Mechanika hmotného bodu, 2006,1998, 1995
[3] číslo/strana RNDr. Hana Navarová,CSc., RNDr. Eleonora Čermáková,CSc.: Sbírka příkladů z fyziky, 1996
[4] číslo Doc.RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.,Ing. Vlasta Juránková,CSc.: Mechanika deformovatelných těles, 2000
[5] číslo/strana Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Mechanické kmity a vlnění, 1995

Všechna skripta jsou dostupná ve studovně FAST.

Zadání příkladů ze skript [3]
1.2.31 Určete polohu těžiště polokoule o poloměru R. [(3/8)R; 0; 0]
1.2.36 Určete moment setrvačnosti tenké tyče délky 2 m a hmotnosti 5 kg vzhledem k ose a) kolmé k tyči a procházející krajním bodem tyče, b) jdoucí koncovým bodem tyče a svírající s tyčí úhel 35°. [a) 6,67 kg.m2; b) 2,19 kg.m2 ]
1.2.38 Na obvodu kladky je navinut provaz, na jehož konci visí závaží o hmotnosti 5 kg. Kladka je volně otáčivá kolem své osy a má poloměr 0,3 m. Vypočítejte úhlové zrychlení kladky, je-li její moment setrvačnosti k ose otáčení roven 1,2 kg.m2. [12,26 rad.s-2]
1.2.40 Setrvačník o momentu setrvačnosti 63 kg.m2 se otáčí stálou úhlovou rychlostí 31,4 rad.s-1. Najděte brzdící moment, jehož účinkem se setrvačník zastaví za 20 s. [98,9 N.m]
1.2.41 Na nakloněné rovině délky 75 m s úhlem sklonu 32° se valí homogenní válec o průměru 68 cm, délce 120 cm a hustotě 2400 kg.m-3 bez prokluzování. Určete zrychlení a závislost proběhnuté dráhy jeho těžiště na čase, byla-li v čase t0 = 0 počáteční dráha i rychlost nulová. [3,46 m.s-2; s = 1,73 t2]
1.3.14 Do balistického kyvadla s hmotností 10 kg vletí a uvízne v něm střela o hmotnosti 200 g pohybující se rychlostí 150 m.s-1. Do jaké výše vystoupí kyvadlo? [44 cm]