Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
9.2 Analýza zvuku

9.2 Frekvenční analýza zvuku