Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Otázky doktorského studia - předmět Stavební fyzika
 1. Pojednejte o způsobech přenosu tepla.
 2. Definujte fyzikální veličiny pro popis přenosu tepla (tepelný tok, hustota tepelného toku, teplotní gradient) a uveďte Fourrierův zákon pro vedení tepla.
 3. Odvoďte nebo alespoň naznačte odvození diferenciální rovnice pro vedení tepla a uveďte její tvar v neustáleném teplotním poli a v ustáleném teplotním poli.
 4. Pojednejte o následujících tepelných vlastnostech pevných látek: měrná tepelná kapacita, měrná tepelná vodivost - elektronová a fononová složka.
 5. Pojednejte o vedení tepla jednoduchou rovinnou stěnou, uveďte rozložení teploty v této stěně.
 6. Zaveďte tepelnou vodivost a tepelný odpor stěny. Pojednejte o analogových metodách výpočtu tepelné vodivosti složených stěn.
 7. Pojednejte o vedení tepla válcovou stěnou.
 8. Co je to přestup tepla? Pojednejte o tepelné vodivosti stěn se zahrnutím přestupu tepla.
 9. Pojednejte o přenosu tepla ve vzduchových vrstvách. Co je to ekvivalentní měrná tepelná vodivost? Jaký je vliv tloušťky a polohy vrstvy, jaká jsou to antireflexní opatření?
 10. Zaveďte veličiny teplotního záření.
 11. Pojednejte o zákonech záření absolutně černého tělesa (Planckův zákon, Rayleighův–Jeansův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon, Wienův posunovací zákon). Jaká je korekce pro reálné těleso?
 12. Čím se zabývá fotometrie, zaveďte základní veličiny fotometrie.
 13. Pojednejte o osvětlení bodovým světelným zdrojem.
 14. Pojednejte o osvětlení plošným zdrojem.
 15. Pojednejte o osvětlení zářivkou.
 16. Pojednejte o základních veličinách zvukového pole (výchylka vlnění, akustická rychlost, akustický tlak, rychlostní potenciál) a popište souvislosti mezi nimi.
 17. Odvoďte nebo alespoň naznačte odvození vlnové rovnice pro rychlostní potenciál.
 18. Popište akustickou rychlost a akustický tlak ve zvukovém poli rovinných vln.
 19. Popište akustickou rychlost a akustický tlak ve zvukovém poli kulových vln.
 20. Pojednejte o energetických veličinách v akustice (akustický výkon, měrný akustický výkon, intenzita zvuku, objemová hustota akustické energie).
 21. Pojednejte o poměrných veličinách v akustice (hladina intenzity, hladina akustického tlaku, hladina akustického výkonu). Co jsou to zvuková spektra, co si představujete pod pojmem analýza zvuku.
 22. Jak se provádí sčítání účinků zvukových zdrojů. Popište šíření zvuku ve volném prostoru a se zahrnutím vlivu prostředí.
 23. Pojednejte o fyziologické akustice (obor slyšitelnosti zvuku, hladina hlasitosti, hlasitost, maskování a směšování zvuku).
 24. Čím se zabývá statistická akustika? Jaké jsou podmínky její použitelnosti? Určete výkon dopadající na stěnu.
 25. Definujte činitel zvukové pohltivosti a pohltivost. Napište rovnici výkonové rovnováhy zvuku v uzavřeném prostoru.
 26. Popište názvuk a dozvuk. Definujte a určete způsoby výpočtu doby dozvuku.
 27. Jaké jsou důvody akustických úprav uzavřených prostorů? Popište základní mechanizmy pohlcování zvuku.
 28. Pojednejte o akustických obkladech z porézních látek a na rezonančním principu.
 29. Popište činnost následujících akustických měřících přístrojů: zvukoměry, kmitočtové analyzátory.
 30. Popište akustické měřící metody pro: měření akustického tlaku, intenzity zvuku, doby dozvuku, neprůzvučnosti.