Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Osnova BB01 - kombinované studium

ÚVOD
01. Význam a rozdělení fyziky
02. Hmota, látka, pole
03. Fyzikální veličiny

MECHANIKA
Kinematika hmotného bodu
04. Pohyb hmotného bodu
05. Okamžitá rychlost
06. Okamžité zrychlení
07. Rozklad vektoru zrychlení
08. Obecný pohyb
09. Přímočarý pohyb
10. Rovnoměrný pohyb kruhový
11. Rovnoměrně zrychlený pohyb kruhový

Dynamika hmotného bodu
12. Newtonovy zákony
13. Řešení pohybové rovnice
14. Lineární harmonický oscilátor
15. Pohyb v neinerciálních soustavách
16. Mechanická práce a výkon
17. Kinetická energie
18. Potenciální energie
19. Zákon zachování energie
20. Impuls síly
21. Moment síly 
22. Moment hybnosti
23. Souvislost momentu síly a momentu hybnosti

Dynamika tuhých těles
24. Hmotnost a hybnost soustavy hmotných bodů (SHB), 
vnitřní a vnější síly SHB
25. Moment síly SHB
26. Hmotný střed SHB – těžiště
27. První impulsová věta
28. Druhá impulsová věta
29. Tuhé těleso, skládání sil
30. Dvojice sil
31. Rovnováha tuhého tělesa
32. Pohyb tuhého tělesa
33. Kinetická energie tuhého tělesa
34. Moment setrvačnosti
35. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa
36. Rovinný pohyb tuhého tělesa
37. Tření

Hydromechanika
38. Pascalův zákon
39. Hydrostatický tlak
40. Archimédův zákon
41. Povrchové napětí
42. Rovnice kontinuity
43. Věta o hybnosti kapaliny
44. Bernouliova rovnice, pohyb reálné kapaliny

Kmity
45. Volné harmonické kmity
46. Fyzikální kyvadlo
47. Energie harmonických kmitů
48. Tlumené kmity
49. Vynucené kmity
50. Skládání kmitů