Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla

11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla.pdf