Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Příklady do předmětu CB53 Aplikovaná fyzika pdf Příloha  

4403 Zdroj netlumených vln kmitá podle rovnice u(t) = A? cos(B ?t) , kde A=36 mm a B=250? s-1. Vlnění se šíří rychlostí 330 m/s. Určete rychlost bodu vzdáleného 15 m od počátku v čase 0,2 s.

4417 Rychlost šíření podélných vln v ledu je 3300 m/s. Určete modul pružnosti ledu v tahu, je-li hustota ledu 920 kg/m3 a Poissonovo číslo 0,32.

4512 Akustické intenzity dvou tónů jsou v poměru 1:100. Jaký je rozdíl akustických intenzit a hladin akustických tlaků? Dále spočtěte podíl efektivních hodnot akustických tlaků.

4708 Určete dobu dozvuku v pavilonu tvaru polokoule o poloměru 13,4 m. Materiál podlahy má činitel zvukové pohltivosti 0,35 a materiál stěn 0,08. Dobu dozvuku vypočtěte dle Sabina, a Eyringa.

4717 V kanceláři o rozměrech 10 m x 8 m x 4 m je hladina hluku 30 dB. Stěny, strop i podlaha mají střední činitel zvukové pohltivosti 0,2. Otevřením dveří rozměru 2 m x 1 m vniká z chodby hluk, který má na chodbě akustickou hladinu 60 dB. Jaká bude hladina hluku v místnosti při otevřených dveřích?

4721 Látkový závěs je ve vzdálenosti 0,2 m od stěny. Pro které kmitočty je pohlcování zvuku největší?

5104 Úsek teplovodního potrubí má při teplotě 15 oC délku 250 m. Určete, o kolik se prodlouží tento úsek ocelového potrubí, zahřeje-li se procházející parou na teplotu 105oC. Součinitel teplotní roztažnosti oceli je 1,2?10-5 K.

5809 Cihelná stěna o ploše 12,5 m2, tloušťce 0,3 m tepelné vodivosti 0,7 W?m-1?K-1 odděluje prostředí s teplotou vzduchu 22 oC od vnějšího prostředí s teplotou 5 oC. Plošná tepelná přestupnost na vnitřním povrchu stěny je 8 W?m-2?K-1 a 23 W?m-2?K-1 na vnějším povrchu. Vypočítejte povrchové teploty stěn.

6334 Dvě stejné žárovky (každá o svítivosti 120 cd ve všech směrech) visí ve výšce 1,8 m nad podlahou a jsou od sebe vzdáleny 4,8 m. Určete osvětlenost podlahy uprostřed mezi žárovkami.

7334 Akumulátor automobilu o napětí 12 V dodává proud dvěma parkovacím žárovkám a dvěma koncovým žárovkám. Každá žárovka má příkon 5 W. Akumulátor má kapacitu 45 Ah. Jak dlouho může auto svítit, než se akumulátor úplně vybije?