Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Osnovy doktorského studia - předmět Stavební fyzika

Literatura

Schauer: Termika a záření, VUT v Brně, 1998
Schauer: Akustika, VUT v Brně, 2002
Schauer: pdf Přestup tepla ve vzduchových vrstvách
Schauer: pdf Osvětlení zářivkou
Korigovaný obrázek: png graf - Planckův zákon záření
Nové zpracování některých částí akustiky
Schauer : pdf Vybrané statě z akustiky

Osnova

 1. STAVEBNÍ TERMIKA
  1. Způsoby přenosu tepla
  2. Fyzikální veličiny pro popis přenosu tepla  
   1. Tepelný tok
   2. Hustota tepelného toku
   3. Teplotní gradient
   4. Fourrierův zákon
  3. Diferenciální rovnice pro vedení tepla
   1. Odvození
   2. V ustáleném teplotním poli
   3. V neustáleném teplotním poli
  4. Tepelné vlastnosti pevných látek
   1. Měrná tepelná kapacita
   2. Měrná tepelná vodivost
   3. Elektronová a fononová složka
  5. Vedení tepla stěnou
   1. Rozložení teploty ve stěně
   2. Jednorozměrné stacionární řešení Fourrierova zákona
   3. Tepelný tok rovinnou stěnou, tepelná vodivost a tepelný odpor
   4. Analogové metody výpočtu, složené stěny
   5. Tepelný tok válcovou stěnou
  6. Přestup tepla

 2. ZÁŘENÍ A FOTOMETRIE
  1. Veličiny teplotního záření
  2. Zákony záření absolutně černéhotělesa
   1. Planckův zákon
   2. Rayleighův–Jeansův zákon
   3. Stefanův-Boltzmannův zákon
   4. Wienův posunovací zákon
   5. Korekce pro reálné těleso
  3. Přenos tepla ve vzduchových vrstvách
   1. teoretický rozbor - vedení, konvence, radiace
   2. Vliv tloušťky a polohy vrstvy, antireflexní opatření
  4. Základy fotometrie
  5. Osvětlení bodovým zdrojem
  6. Osvětlení plošným zdrojem
  7. Osvětlení zářivkou

 3. STAVEBNÍ AKUSTIKA
  1. Rekapitulace základních pojmů vlnění
  2. Veličiny zvukového pole a souvislost mezi nimi
  3. Vlnová rovnice pro rychlostní potenciál
  4. Zvukové pole rovinných vln
  5. Zvukové pole kulových vln
  6. Energetické veličiny v akustice
   1. Akustický výkon, měrný akustický výkon
   2. Intenzita zvuku, objemová hustota akustické energie
  7. Poměrné veličiny v akustice
   1. Hladina intenzity
   2. hladina akustického tlaku
   3. hladina akustického výkonu
   4. Zvuková spektra, analýza zvuku
   5. Sčítání účinků zvukových zdrojů
  8. Šíření zvuku ve volném prostoru a vliv prostředí
  9. Základy fyziologické akustiky
   1. Akustika slyšitelných zvuků
   2. Hladina hlasitosti, hlasitost
   3. Maskování, směšování zvuku
   4. Účinky zvuku na člověka
  10. Základy akustiky uzavřených prostorů
   1. Statistická akustik
   2. Výkon dopadající na stěnu
   3. Činitel zvukové pohltivosti
   4. Názvuk a dozvuk
   5. Doba dozvuku
   6. Akustické úpravy uzavřených prostorů
   7. Mechanizmy pohlcování zvuku
   8. Obklady z porézních látek
   9. Obklady na rezonančním principu
  11. Měřící akustické přístroje
   1. Zvukoměry
   2. Kmitočtové analyzátory
   3. Hladinové zapisovače
   4. Hladinové analyzátory
   5. Přístroje prozáznam signálu
  12. Měřící akustické metody
   1. Měření akustického tlaku
   2. Měření akustické rychlosti
   3. Měření intenzity zvuku
   4. Měření akustického výkonu
   5. Měření akustické impedance
   6. Měření doby dozvuku
   7. Měření neprůzvučnosti