Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Rozsah učiva z fyziky pro přijímací zkoušku na Stavební fakultu VUT

I. Zákonné měřící jednotky Jednotky základní, doplňkové, odvozené a vedlejší

II. Mechanika

 1. Kinematika. Hmotný bod, určení polohy hmotného bodu. Přímočarý pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Volný pád. Skládání přímočarých pohybů. Vrh svislý vzhůru, vodorovný vrh, šikmý vrh.
 2. Dynamika. Newtonovy pohybové zákony. Zákon zachování hybnosti. Dostředivá a odstředivá síla. Pohybová rovnice.
 3. Práce a energie. Mechanická práce a výkon. Mechanická energie, potenciální a kinetická energie. Zákon zachování mechanické energie.
 4. Mechanika tuhého tělesa. Skládání a rozklad sil. Moment dvojice sil. Rovnovážná poloha tělesa. Těžiště tělesa. Otáčivý pohyb tuhého tělesa. Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu.
 5. Hydrostatika. Tlak v kapalinách a plynech. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Archimédův zákon.
 6. Hydrodynamika. Rovnice kontinuity. Bernoulliova rovnice. Výtok kapaliny otvorem ve stěně nádoby.
 7. Stavba pevných látek. Deformace těles. Hookův zákon.

III. Termika

 1. Teplota. Měření teploty. Teplotní roztažnost pevných látek, kapalin a plynů.
 2. Tepelné děje v plynech. Stavové veličiny plynů. Stavová rovnice ideálního plynu. Děj izotermický, izobarický, izochorický.
 3. Termodynamika. 1. termodynamický zákon. Práce vykonaná plynem. Adiabatický děj. Kalorimetrická rovnice. Vedení tepla jednoduchou stěnou.
 4. Změna skupenství látek. Tání a tuhnutí. Vypařování kapalin a kondenzace. Skupenské teplo a měrné skupenské teplo.

IV. Kmitání, vlnění a akustika

 1. Kmitavý pohyb. Harmonický kmitavý pohyb. Kmitavý pohyb tělesa na pružině. Kinetická a potenciální energie tělesa při harmonickém pohybu. Matematické kyvadlo.
 2. Vlnění a akustika. Vznik mechanického vlnění. Příčné a podélné vlnění. Postupné vlnění v bodové řadě. Stojaté vlnění v bodové řadě. Huygensův princip. Zvuk a jeho vlastnosti. Intenzita zvuku. Hladina hlasitosti a hlasitost.

V. Elektřina a magnetismus

 1. Elektrické pole. Coulombův zákon. Intenzita a potenciál elektrického pole. Elektrické napětí. Kapacita vodiče a kondenzátoru.
 2. Elektrický proud. Vznik elektrického proudu. Zdroje elektrického proudu. Ohmův zákon. Odpor vodiče. Práce a výkon elektrického proudu.
 3. Magnetické pole. Magnetické pole permanentního magnetu. Magnetická indukce. Magnetické pole přímého vodiče. Síla působící na vodič v magnetickém poli. Magnetický indukční tok. Faradayův zákon elektromagnetické indukce.
 4. Střídavý proud. Vznik harmonického střídavého proudu. Základní charakteristiky střídavého proudu. Odpor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu. Výkon střídavého proudu. Transformátor.

VI. Optika

 1. Geometrická optika. Odraz a lom světla. Úplný odraz. Rozklad světla hranolem. Zobrazování odrazem a lomem. Zobrazovací rovnice pro kulové zrcadlo a pro tenkou čočku.

VII. Atomistika

 1. Fyzika atomového obalu. Bohrovy postuláty. Stavba atomového obalu.
 2. Atomová jádra. Částicové složení jader. Syntéza a štěpení jader. Přirozená a umělá radioaktivita. Štěpení jader uranu.
Doporučená literatura:
 1. FYZIKA pro I.- IV. ročník gymnázií.
 2. P. Schauer, E. Čermáková : Přehled látky z fyziky pro přijímací zkoušku na Fakultu stavební VUT v Brně za 50,- Kč. Příručka obsahuje velké množství příkladů (s výsledky). Příklady, které studenti řeší u přijímacích zkoušek z fyziky, jsou převážně vybírány z této příručky.

Příručku lze zakoupit na této adrese:
VUT FAST - Ústav fyziky, sekretariát, č. dveří Z110, paní Kalová, tel.: 541 147 651, Žižkova 17, 602 00 Brno