Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

Regionální skupina RS 07

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      VUT FAST UFYZ, Veveří 95,  602 00 BRNO

 

 

 

 

Výroční členská schůze regionální skupiny RS 07

spojená s odborným seminářem

 

se konala na

VUT v Brně, Fakulta stavební, budova Žižkova 17, místnost Z401

29. května 2019, v 9 hod

 

 

Program:

 

  Prezentace, předání nových členských průkazů

  1. Úvodní slovo -  (Mgr. Libor Topolář, Ph.D., člen prezidia ČNDT, z. s.)

  2. Volba mandátové a volební komise, ověřovatele zápisu - (Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., člen výboru RS07)

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2018 a plán na rok 2019 -  (Doc. Ing. Marta Kořenská,CSc., předsedkyně RS07)

  4. Zpráva kontrolní komise -  (Doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., předseda KK)

  5. Projednání návrhu kandidátky -  (Doc.Ing. Marta Kořenská,CSc., předsedkyně RS07)

  6. Volby členů výboru a kontrolní komise, výsledky voleb

  7. Diskuze

 

- - - - - - - - - -  Přestávka (občerstvení) - - - - - - - - - -

 

 Odborný seminář:

 

  ●  1020: Ing. Vít Gromeš , TSI System: „PosiTector + PosiTest + PosiSoft“

  ●  1040: Jaroslav Široký: Co všechno dělá kvalifikovaný odborník v oboru NDT

  ●  1100: Ing. Petr Dostál, Ph.D., MENDELU: Využívání akustické emise ve výzkumné činnosti na Mendelově univerzitě

  ●  1120: Ing. Richard Dvořák, FAST: Pseudomodální analýza plošného železobetonového prvku degradovaného vysokými teplotami

  

8. Závěr