Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování,
z. s.

 

Regionální skupina RS07

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Veveří 95,  602 00 BRNO

 

 

Zápis z Členské schůze ČNDT, z. s., Regionální skupiny RS07

konané dne 29.3.2017

 

 

Schůze se zúčastnilo 26 členů dle prezenční listiny.

Host: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., člen prezídia ČNDT, z. s.

 

  1. Do návrhové a mandátové komise byli zvoleni Ing. Richard Dvořák a Ing. Vendula Kratochvílová. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Monika Manychová, Ph.D.
  2. Schůzi zahájil Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.

3.      Činnost skupiny RS07 v roce 2016 zhodnotila předsedkyně Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.:

      V roce 2016 členská základna  sestávala z 1 kolektivního členství a 48 individuálních členů. Nejvýznamnější akcí skupiny bylo v pořadí již čtrnácté setkání pracovníků z oblasti nedestruktivního zkoušení, pod názvem „14th Workshop NDT 2016 - Nedestruktivní testování v technických oborech, které se konalo dne 1. 12. 2016 na Fakultě stavební, VUT v Brně. Prezentované příspěvky byly zaměřeny nejen na aplikace nedestruktivních metod v technické praxi, ale také na vývoj nových  nedestruktivních metod a novou přístrojovou techniku.  Z důvodu rostoucího zájmu, aktivních účastníků i zájemců z technické praxe, bude skupina pokračovat společně s Ústavem fyziky FAST v tradici pořádání těchto setkání i nadále. Prezentované příspěvky byly vydány v elektronické verzi na CD nosiči společně se sborníkem příspěvků z konference Defektoskopie 2016.

      Druhou odbornou akcí je pravidelné konání seminářů v rámci členských schůzí, zaměřených na nedestruktivní zkušebnictví. Informace o připravovaných akcích jsou zveřejňovány na serveru dp.fce.vutbr.cz/RS7.

  1. Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. (Příloha 1)
  2. Plán činnosti na rok 2017 přednesla předsedkyně RS07 (Příloha 2)
  3. Diskuze byla zaměřena na nízkou aktivní účast členů skupiny na výroční konferenci Defektoskopie, která je hlavní každoroční akcí společnosti. úhrada konferenčního poplatku je problémem zejména pro členy z vysokých škol,  konference totiž není zařazena do žádné bodované databáze.
  4. Usnesení (Příloha 2).

 

 

Zapsala Ing. Monika Manychová, Ph.D.

 

 

Příloha 1 - Zpráva Kontrolní komise ~ není umístěna na internetu

Příloha 2 – Usnesení z Členské schůze

 

 

 

 

 

Usnesení členské schůze ČNDT RS07

konané dne 29.3.2017

 

 

1. Členská schůze schvaluje:

 

1.1                                                                                                       Program schůze

1.2                                                                                                       Složení návrhové a mandátové komise, jmenování zapisovatele

1.4                                                                                                       Zprávu o činnosti skupiny v roce 2016

1.5                                                                                                       Plán činnosti skupiny RS07 na rok 2017

 

2. Členská schůze ukládá:

 

2.1  Pokračovat v propagaci informací o činnosti ČNDT, z.s. s cílem rozšíření členské základny skupiny

2.2  Spolupracovat s ÚFYZ FAST i nadále na pořádání workshopů zaměřených na předávání informací v oblasti NDT

2.3  Uspořádat pro zájemce z řad členů RS07 exkurzi do vodní elektrárny Dalečice / Brno

2.4  Podporovat aktivní účast členů skupiny na akcích pořádaných ČNDT

2.5  Finančně podpořit aktivní účast pro jednoho zástupce RS07 na konferenci Defektoskopie 2017.

 

3. Členská schůze bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

 

 

 

V Brně  29.3.2017

 

Ing. Richard Dvořák

Ing. Vendula Kratochvílová             

 

 

 

 

 

 

Program:

 

  1. Organizační záležitosti (prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., člen výboru RS07)

  2. Úvodní slovo  - prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., člen prezídia ČNDT, z. s. 

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2016 (doc.Ing. Marta Kořenská,CSc., předsedkyně. RS07)

  4. Zpráva kontrolní komise  (předseda komise Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.)

  5. Plán činnosti na rok 2017  (doc.Ing. Marta Kořenská, CSc., předsedkyně. RS07)

  6. Diskuze k předneseným zprávám

  7. Usnesení

 

 

- - - - - - - - - -  Přestávka  - - - - - - - - - -

 

  8. Odborný seminář:

 

  ●  1030: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.: Mechano-chemické a chemo-mechanické jevy

  ●  1100:  Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.: Nová metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

  ●  1130: Jaroslav Široký: Nedestruktivní zkoušení v praxi  

 

  9. Závěr                     

(předpokládané ukončení schůze ~ 12 hod)

 

 

Členský příspěvek na rok 2017 lze zaplatit v hotovosti při prezentaci (500,-Kč), po jeho úhradě Vám bude platba potvrzena do členského průkazu.

 

 

 

                                                                                                                    Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

                                                                                                                                 předsedkyně RS07