Zápis z členské–volební schůze ČNDT RS07 a OS12

konané dne 9.4.2015 v CDV, v.v.i. v Brně

 

Schůze byla zahájena v 9 hod.

Přítomno 22 členů RS07, 3 členové OS12, prezident ČNDT doc. Pavel Mazal. Celkem 25 členů s právem hlasovat.

 

 1. Schůzi zahájil ředitel CDV prof. Karel Pospíšil; uvítal přítomné v prostorách CDV a krátce informoval o činnosti CDV
 2. Za výbor ČNDT se schůze zúčastnil prezident doc. Mazal; kladně zhodnotil společnou činnost brněnských skupin a informoval o aktuálním dění v ČNDT. S nesouhlasem se setkalo jeho sdělení, že v letošních volbách nehodlá kandidovat do výboru ČNDT a bylo mu navrženo aby své rozhodnutí ještě zvážil.
 3. Vedením schůze byl dále pověřen prof. Pazdera
 4. Navržený program byl schválen všemi hlasy
 5. Volba mandátové a volební komise: Ing. Šimonová, Mgr. Luňák, zvoleni všemi hlasy

6.      Volba návrhové komise: Mgr. Topolář, Ing. Janků, zvoleni všemi hlasy

 1. Zprávu o činnosti RS07 v roce 2014 přednesla předsedkyně doc. Kořenská.

a) Úkoly uložené v usnesení z členské schůze 2014 byly splněny:

I.       V pořadí 12. workshop NDT se konal 3.12.2014, vydán byl sborník na CD nosiči

II.     Realizována byla finanční podpora účasti 2 pracovníků na ECNDT v Praze

III.  Od dubna 2014 byl v ČSOB zřízen nový účet ERA, bez poplatku za vedení účtu

      b) Potěšitelná je aktivní účast členů skupiny (zejména mladých výzkumných pracovníků) na konferencích pořádaných ČNDT i zahraničními spolupracujícími NDT organizacemi. V roce 2014: 10 příspěvků na Evropské konferenci v Praze – (3 členové měli uhrazen konferenční poplatek výborem ČNDT a 2 členové výborem  regionální skupiny Rs07).

      Na konferenci Defektoskopie 2014 bylo prezentováno 5 příspěvků, přičemž dva členové výboru RS07 zajišťovali organizaci konference Defektoskopie 2014 včetně vydání tištěného sborníku.

      Druhou odbornou akcí je pravidelné konání seminářů v rámci členských schůzí, zaměřených na prezentaci nových možností v nedestruktivním zkušebnictví.

      Členská základna již několik let vykazuje stabilní počet členů. V roce 2014 sestávala z 1 kolektivního člena, 42 platících individuálních členů, 3 členů neplatících v naší skupině, kteří se zajímají o účast na odborných akcích.

      c) Plán činnosti na rok 2015 je pokračováním zavedené praxe: v rámci dnešní členské schůze je zařazen odborný seminář, jehož program byl s dostatečným časovým předstihem rozeslán členům. Druhou významnou akcí bude konání v pořadí již třináctého workshopu NDT v tradičním podzimním termínu.

      Skupina má ww stránky, které spravuje prof. Pazdera a na nichž jsou zveřejňovány informace o pořádaných akcích. Doplněny byly e-mailové adresy všech stávajících členů pro zasílání aktuálních informací.

 1. O situaci ve skupině OS12 informoval předseda prof. Hájek. Členové skupiny se podílí na činnosti skupiny RS07. V posledních letech dochází k poklesu počtu členů této skupiny, v roce 2014 se počet snížil na 6 platících členů, z toho 1 studentka se sníženým příspěvkem. Vzhledem k uvedené skutečnosti výbor skupiny navrhl a projednal s konečnou platností zrušení skupiny OS12 a doporučil dosavadním členům členství ve skupině RS07. Na schůzi do RS 07 svůj vstup potvrdili 4 bývalí členové OS12. Prof. Hájek zajistí zrušení skupiny OS 12 vč. finančního.
 2. Zprávu Kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Mgr. Kusák; zpráva je přílohou zápisu. Konečný zůstatek k 31.12.2014 činil 67 273,21 Kč, finanční výsledek pro skupinu RS07 činil 67 300,57 Kč, pro skupinu OS12  -27,36 Kč.
 3. Návrh kandidátů byl zveřejněn s 6 týdenním předstihem s možností doplnění dalších návrhů. Ze skupiny RS07 nevzešel žádný další návrh. Přítomný prezident ČNDT potvrdil, že bere na vědomí zánik skupiny OS12, čímž byla umožněna účast ve volbách 3 přítomných bývalých členů, kteří se přihlásili ke členství v RS07. Z jejich řady byl podán návrh na doplnění kandidátky o prof. Hájka. Návrh byl akceptován.
 4. Mandátová a volební komise oznámila výsledky voleb:

Odevzdáno bylo 25 platných volebních lístků, hlasy byly rozděleny následovně:

Výbor: doc. Kořenská (24), prof. Pospíšil (23), prof. Pazdera (21), prof. Hájek (19), Ing. Keller (15). Náhradníkem je prof. Hobst se ziskem 14hlasů.

Kontrolní komise: Ing. Kratochvílová (24), Mgr. Kusák (24)

 1. Diskuze: doc. Kořenská podala informace o distribuci časopisu NDT WB a jeho úhradě. Upozornila členy zrušené skupiny OS12 na skutečnost, že obě skupiny mají k současnému datu uhrazeny časopisy do posledního čísla ročníku 2013. V současné době dodané dvojčíslo  1-2/2014 bude teprve fakturováno, proto je třeba aby bývalý výbor OS12 (vzhledem k zápornému výsledku na účtu) jednal o této skutečnosti s vydavatelem a současně distributorem p. Turkem a ukončil odběr časopisů.
 2. Mgr. Topolář přednesl návrh usnesení, které je přílohou tohoto zápisu. Usnesení bylo  schváleno všemi hlasy.
 3. Odborný seminář:

Ing. Janček (Olympus, s.r.o.) přednesl příspěvek s názvem Endoskopická kontrola převodovek větrných elektráren.

Druhá plánovaná přednáška Ing, Kellera (TSI System, s.r.o.) se z důvodu nemoci jmenovaného neuskutečnila.

Následovala prohlídka výzkumných laboratoří CDV s odborným výkladem. Pro velký zájem přítomných byl původní časový limit o třetinu prodloužen.

15. Schůze byla ukončena ve 13 hod.

                             


Usnesení členské schůze ČNDT RS07 a OS12

konané dne 2.4.2014

 

 

1. Členská schůze schvaluje:

1.1 Program schůze

1.2 Složení návrhové komise

1.3 Zprávu o činnosti skupin RS07 a OS12 v roce 2013

1.4 Plán činnosti skupin RS07 a OS12 na rok 2014

 

2. Členská schůze ukládá výborům RS07 a OS12:

2.1  Pokračovat nadále v organizování workshopů zaměřených na předávání informací v oblast NDT.

2.2  Podporovat finančně účast mladých výzkumných pracovníků na vědeckých konferencích zaměřených na NDT, pokud to finanční stav skupiny umožňuje.

2.3 Dokončit v ČSOB proces zrušení poplatků za vedení účtu.

 

3. Členská schůze doporučuje výborům RS07 a OS12:

3.1 Zvážit integraci odborné skupiny OS12 s regionální skupinou RS07.

 

4. Členská schůze bere na vědomí:

       4.1 Zprávu kontrolní komise.

 

 

V Brně, 2.4.2014

 

Za návrhovou komisi:

            Ing. Michal Matysík, Ph.D. (RS07)

            Ing. Václav Tříska, Ph.D. (OS12)