Zápis z členské schůze regionální skupiny RS 07 a

odborné skupiny OS 12

 

Společná výroční členská schůze regionální skupiny RS 07 a odborné skupiny OS 12 se konala  dne 2.4.2014 na FAST VUT v Brně, za účasti prezidenta ČNDT Doc. Ing. Pavla Mazala, CSc..

Předsedové obou skupin zhodnotili činnost v uplynulém období a seznámili přítomné s plánem na rok 2014. Nejvýznamnější akcí ze společných aktivit obou skupin v předchozím roce bylo v pořadí již jedenácté setkání odborníků z oblasti nedestruktivního zkoušení „11th  Workshop NDT 2013, Non-destructive Testing in Engineering Practice“, konaný dne 4.12.2013 na Fakultě stavební, VUT v Brně. Z důvodu rostoucího zájmu, aktivních účastníků i zájemců z technické praxe, budou obě skupiny pokračovat, společně s Ústavem fyziky, FAST a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., v tradici pořádání těchto setkání i v letošním roce. Aktivní byla účast skupiny RS07 na 43. mezinárodní konferenci Defektoskopie 2013 (11 prezentovaných příspěvků) a skupina se rovněž podílela na sestavení sborníku z této konference. Potěšitelný je nárůst nových členů v této skupině, v roce 2013 – 2014 je to celkem 7 členů. Informace o připravovaných akcích jsou průběžně zveřejňovány na serveru dp.fce.vutbr.cz/RS7.

Hlavní úkoly pro příští období:

i)               Pokračovat v propagaci informací o činnosti ČNDT s cílem rozšíření členských základen obou skupin

ii)  Pokračovat v pořádání Workshopů NDT ve spolupráci s Ústavem fyziky FAST a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.

iii)Pokračovat v prezentaci odborných přednášek na konferencích a odborných akcích pořádaných ČNDT

iv)            Podporovat mladé členy v jejich odborném růstu. Výbor RS07 vyhověl žádostem dvou členů  o uhrazení konferenčního poplatku na aktivní účast na 11th ECNDT v roce 2014.

v)             Pokračovat v konání odborných seminářů v rámci členských schůzí.

Diskutována byla problematika vydávání časopisu NDT WB. Navrženo bylo přejít na elektronickou formu vydávání časopisu (Ing. Keller). Doporučena byla ke zvážení integrace skupiny OS12 se skupinou RS07.   

 

V rámci odborného semináře byly prezentovány přednášky:

Sledování 3D a překvapivá hloubka ostrosti vzorků pomocí digitálního mikroskopu VHX, (Ing. Rastislav Ošťádal, Microscopes, CZ)

Obraz s vysokým rozlišením, měření drsnosti a 3D měření pomocí laser skenovacího mikroskopu VK,  (Joshihiro Morimoto, Microscopes, CZ)

Infračervená termografie - CM (Monitorování stavu) a NDT,  (Ing. Jiří Svoboda, TMV SS, s.r.o.)  

 Technologie pole vířivých proudů (ECA) pro nedestruktivní zkoušení v letectví i v jiných průmyslových aplikacích, (Ing. Petr Dobšák, Olympus CZ, s.r.o.)

  Ultrazvuková kamera pro mapování koroze, ( Ing.Libor Keller, TSI System s.r.o.)

 

 

Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., RS 07,
Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS 12

 


 

 

Usnesení členské schůze ČNDT RS07 a OS12

konané dne 2.4.2014

 

 

1. Členská schůze schvaluje:

1.1 Program schůze

1.2 Složení návrhové komise

1.3 Zprávu o činnosti skupin RS07 a OS12 v roce 2013

1.4 Plán činnosti skupin RS07 a OS12 na rok 2014

 

2. Členská schůze ukládá výborům RS07 a OS12:

2.1  Pokračovat nadále v organizování workshopů zaměřených na předávání informací v oblast NDT.

2.2  Podporovat finančně účast mladých výzkumných pracovníků na vědeckých konferencích zaměřených na NDT, pokud to finanční stav skupiny umožňuje.

2.3 Dokončit v ČSOB proces zrušení poplatků za vedení účtu.

 

3. Členská schůze doporučuje výborům RS07 a OS12:

3.1 Zvážit integraci odborné skupiny OS12 s regionální skupinou RS07.

 

4. Členská schůze bere na vědomí:

       4.1 Zprávu kontrolní komise.

 

 

V Brně, 2.4.2014

 

Za návrhovou komisi:

      Ing. Michal Matysík, Ph.D. (RS07)

      Ing. Václav Tříska, Ph.D. (OS12)