Zápis z výroční-volební členské schůze RS 07 + OS 12

konané dne 23.3.2011 na Fakultě stavební VUT v Brně

 

Přítomni: 21 členů RS07, 8 členů OS12

Hosté: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident ČNDT, Ing. Martin Dostalík, SONOTEC, s.r.o.

 

Schůzi řídila předsedkyně RS 07 doc. Ing. Marta Kořenská,CSc.

 

Program:

1.      Schůze se zúčastnil prezident ČNDT doc. Mazal, který seznámil přítomné s plánem činnosti ČNDT na rok 2011 a výhledem do dalších let (pořádání ECNDT 2014 v Praze). Zejména upozornil na možnost finanční podpory mladých pracovníků při jejich aktivní účasti na zahraničních konferencích; seznámil s problematikou časopisu  NDT WB týkající se procesu jeho zařazení mezi recenzované časopisy.

2.      Organizační záležitosti:

Mandátová komise: Ing. Vlašic, Ing. Tofel; volební komise: Bc. Kratochvílová, doc. Koktavý; návrhová komise: Ing. Hort, Ing. Tříska; ověřovatel zápisu: Ing. Matysík.

3.      Předsedové obou skupin zhodnotili činnost v uplynulém období a seznámili přítomné s plánem na rok 2011. Ze společných aktivit v loňském roce lze uvést jako nejvýznamnější akci 8. Workshop NDT 2011 Non-destructive Testing in Engineering Practice, konaný dne 1. 12. 2011 na Fakultě stavební. Z workshopu byl vydán elektronický sborník,  který obsahuje třicet jedna odborných příspěvků. Lze konstatovat, že tento pravidelně pořádaný workshop vstoupil do podvědomí technické veřejnosti, o čemž svědčí vzrůstající tendence  počtu účastníků. Kladně byla hodnocena aktivní účast členů skupiny RS07 na 40. mezinárodní konferenci Defektoskopie 2010 a NDE for Safety. Pozitivně lze hodnotit pokračování doktorského grantu GAČR na téma Nové metody  pro diagnostiku defektů v materiálech (OS12). Úspěchem je rovněž zvolení Mgr. Ivo Kusáka, Ph.D. (RS07) do výboru ČNDT.

Plán činnosti na rok 2011:

          ● Pokračovat v propagaci informací o činnosti ČNDT s cílem rozšíření členských základen obou skupin

            Pokračovat v pořádání Workshopů NDT ve spolupráci s Ústavem fyziky FAST a Centrem dopravního výzkumu

          ● Pokračovat v prezentaci odborných přednášek na konferencích a odborných akcích pořádaných ČNDT

          ● Pokračovat v konání odborných seminářů v rámci členských schůzí

          ● O konání akcí informovat členy na www stránkách RS 07

          ● Podporovat mladé členy v jejich odborném růstu, včetně finanční podpory pro umožnění aktivní účasti na konferencích

● Zprovoznit www stránky OS12

● Zvýšit publikační aktivitu členů OS12

● Podat přihlášku TA ČR na vývoj nové defektoskopické metody (OS12).

4.   Zprávu Kontrolní komise vypracoval a přednesl Mgr. Kusák, příloha.

5.      Bc. Kratochvílová představila navržené kandidáty do obou výborů (RS 07+OS12) a vyzvala přítomné k doplnění kandidátek, vzhledem k tomu, že nebyly podány   žádné doplňující návrhy následoval průběh voleb.

  1. Výsledky voleb do výboru RS 07:

Prof.      Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Libor Keller, CSc., doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.,   prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Výsledky voleb do výboru OS 12:

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., Ing. Jiří Majzner, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Výsledky voleb do společné Kontrolní komise:

Za RS 07: Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., Pavel Doubek

Za OS 12: Ing. Pavel Tofel.

  1. Diskuze: doc. Mazal - dotisk knihy Nedestruktivní zkoušení, o kterou je zájem v technické veřejnosti; ECNDT 2014 – byl získán závazný příslib sponzorování konference od firem Helling, YXLON a Foma Bohemia; fy Helling je současně sponzorem akce VIth International Workshop NDT in Progress, který se bude konat ve dnech 10. – 12. října 2011, v Praze; konference Defektoskopie 2011 – pro zvýšení zájmu účastníků z praxe o odborné sekce budou na konferenci prezentovány vyzvané příspěvky o možnostech aplikace UT, RT, ET a AE; doc. Kořenská zdůraznila nutnost usilovat o zvýšení úrovně a zařazení vědeckých a odborných akcí pořádaných v rámci ČNDT  do uznávaných databází; doc. Grmela diskutoval problém s dodatečným zařazením konference do uznávané databáze; Dr. Kudělka informoval o praxi TEDYSO, do uznávaných periodik doporučují pouze vybrané příspěvky z konferencí;  doc. Mazal, prof. Šikula – pořadatelé světových a evropských konferencí nemají zájem o zařazování sborníků do uznávaných databází, v zahraničí není praktikováno naše bodové hodnocení vědecké a výzkumné činnosti.
  2. Usnesení z členské schůze ČNDT RS07 + OS12 (23.3.2011)

A. Členská schůze schvaluje:

i.                     Zprávu o činnosti RS  07 a OS 10 v roce 2010 a plán na rok 2011

ii.                   Zprávu Kontrolní komise

iii.                  Výsledky voleb do výborů RS 07, OS 12 a KK

iv.                 Složení výborů RS 07, OS 12 a KK na další dvouleté období.

                  B. Členská schůze ukládá i nadále pokračovat v dosavadní činnosti dle plánu na

                       rok 2011 a v dobré prezentaci skupin v rámci ČNDT.      

  1. V odborné části schůze byly prezentovány přednášky:

      Unikátní tvrdoměry ERNST                           TSI System, s.r.o., Ing. Libor Keller, CSc.

        Srovnání materiálů pro ultrazvukové NDT

        sondy - piezo keramika vs. Kompozit          Sonotec, s.r.o., Ing. Martin Dostalík

      Pezentace činnosti společnosti TESYDO,s.r.o.-

  Certifikace, Inspekce, Vzdělávání               TESYDO, s.r.o. Dr. Ing. Vladimír Kudělka

        Konfokální mikroskopie                              FAST-RS07, Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.

        Vliv ultrazvukového signálu na změnu

        el. odporu kovových materiálů s defekty     FEKT-OS12, Ing. Pavel Tofel.

10.  Schůzi ukončila ve 12,30 hod doc. Kořenská.

 

V Brně 28.3.2011: doc. Ing. Marta Kořenská,CSc., RS 07

                              prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS12

Příloha: Zpráva Kontrolní komise

Verifikoval: Ing. Michal Matysík, Ph.D. (v.r.)