Zápis z výroční členské schůze ČNDT RS 07 + OS 12

konané dne 31.3.2010 na FEKT VUT v Brně

 

Prezence - přítomno bylo dle prezenční listiny: 24 členů RS07,  9 členů OS12

                  host: prezident ČNDT doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

 

Schůzi řídil doc. Marta Kořenská:

 

1.      Schůze se zúčastnil prezident ČNDT doc. Mazal, který seznámil přítomné s plánem činnosti ČNDT na roce 2010 a výhledem do dalších let (pořádání ECNDT 2014 v Praze). Zejména upozornil na možnost finanční podpory mladých pracovníků při jejich aktivní účasti na zahraničních konferencích; zvýšení úrovně časopisu NDT WB a problematika přípravy jeho zařazení mezi recenzované časopisy.

2.      Organizační záležitosti:

Návrhová komise: Ing. Matysík, Ing. Tofel; ověřovatel zápisu: Mgr. Kusák.

3.      Předsedové obou skupin shrnuli činnost v uplynulém období a seznámili přítomné s plánem na rok 2010. Ze společných aktivit v loňském roce lze uvést jako nejvýznamnější akci 7th Workshop NDT 2009 Non-destructive Testing in Engineering Practice, konaný dne 25.11.2009 na Fakultě stavební. Tohoto, již tradičního setkání se zúčastnili jednak odborníci pracující v oblasti nedestruktivní diagnostiky a jednak zájemci z technické praxe. Orálně bylo prezentováno 10 příspěvků, zaměřených  nejen na aplikace nedestruktivních metod v technické praxi, ale také na vývoj nových  nedestruktivních metod a prezentaci nové přístrojové techniky. Potěšitelná byla skutečnost, že se účastníci aktivně zapojovali do diskuze k prezentovaných příspěvkům a kladně hodnotili tuto akci jako vhodnou příležitost pro výměnu a získání nových poznatků. Z akce byl vydaný sborník který obsahuje osmnáct odborných příspěvků. Přetrvávající zájem pravidelných a vzrůstající tendence počtu nových účastníků nasvědčuje skutečnosti, že tento workshop již vstoupil do podvědomí technické v přejnosti.

Kladně byla hodnocena aktivní účast mladých výzkumných pracovníků (RS07) na zahraničních i domácích konferencích: The 10th International  Conference of  the Slovenian  Society for Non-Destructive Testing, prezentováno bylo 7 příspěvků, výbor ČNDT uhradil 2 konferenční poplatky; Defektoskopie 2009 – prezentováno bylo 10 příspěvků,  výbor ČNDT uhradil 1 konferenční poplatek. U OS12 byla vytknuta malá účast na workshopu a na konferenci  Defektoskopie.

Na základě návrhu RS07 byla v roce 2009 udělena cena ČNDT Ing. Emilu Grossovi, dlouholetému pracovníkovi v oblast nedestruktivního testování.

Členské základny obou skupin vykazují téměř stabilní  počty členů: RS07 – 1 kolektivní členství, 35 individuálních členů; OS12 – 19 individuálních členů. 

Hlavní úkoly pro rok 2010:

          ● Pokračovat v propagaci informací o činnosti ČNDT s cílem rozšíření členských základen obou skupin

           ● Zvážit pokračování  tradice v  pořádání Workshopů NDT ve spolupráci s Ústavem fyziky FAST a Centrem dopravního výzkumu (vzhledem ke stávajícím kritériích hodnocení vědecko výzkumné činnosti)

          ● Pokračovat v prezentaci odborných přednášek na konferencích a odborných akcích pořádaných ČNDT

          ● Podporovat mladé členy v jejich odborném růstu, včetně finanční podpory pro umožnění aktivní účasti na konferencích

          ● Pokračovat v konání odborných seminářů v rámci členských schůzí

 

          ● U OS 12 uvést to chodu www stránky skupiny.

4.   Revizní zprávu vypracoval a přednesl Mgr. Kusák, příloha.

  1. Diskuze:

Prezident doc. Mazal: spolupráce ČNDT s vysokými školami zejména v oblasti diplomových a disertačních prací; finanční podpora aktivní účasti mladých výzkumných pracovníků, členů ČNDT, na mezinárodních a domácích konferencích; problematika vydávání časopisu NDT Welding Bulletin – nedostatek odborných článků + nedostatek placených reklam

Ing. Keller: jedním z nedostatků časopisu NDT WB je neexistující roční ediční plán; nahradit přívlastek Welding v názvu časopisu, za vhodnější např. Technická diagnostika ; možnost výchovy evropských NDT inženýrů na FEKT/FSI VUT v Brně

Prof. Šikula: k problematice časopisu – udržet vydávání časopisu; odborné články publikovat v angličtině; vyměnit redakční radu

Doc. Kořenská: prezentovala náměty na změny časopisu NDT WB, které byly navrženy na společné výborové schůzi RS07+OS12 (redakční rada, změna vydavatele)

Doc. Mazal: doplnění názvu časopisu o Welding vzniklo v důsledku finanční podpory vydávání svářečskou společností; časopis vychází od roku 1993 - změna vydavatele není realizovatelná; zařazení mechanických zkoušek; publikace článků v českém jazyce – v angličtině pouze abstrakt; nutnost obnovení redakční rady; popularizace časopisu; výzva k dodání odborných článků do NDT WB/Special Issue připravovaného na 10th ECNDT v Moskvě

Dr. Kudělka, ředitel TDS Brno – SMS, s.r.o.: firma je členem několika společností/sdružení a rovněž spolupracuje s mnoha společnostmi včetně vysokých škol na základě získaných poznatků uvedl několik podnětných námětů k diskutované problematice: občanské sdružení je vhodnější forma než dobrovolná organizace;  publikace článků v českém jazyce; nedostatečné propojení vysokých škol s praxí

Doc. Mazal: nutnost navázání na bývalou tradici NDT na VUT, po celá desetiletí nebylo modernizováno laboratorní přístrojové vybavení, stávající přístroje neodpovídají současnému stavu přístrojové techniky.

  1. V odborné části schůze byly prezentovány přednášky:

           Nedestruktivní testování pasivních elektronických součástek - prof. Dr. Ing. Josef Šikula, DrSc., FEKT

           Ultrazvuková průmyslová diagnostika - Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.

          Progresivní novinky ve zkoušení svarů ocelových konstrukcí ultrazvukovými    technikami. (TOFD, PHASED ARRAY) - Radek Čupr,  Technotest

          Ultrazvuková zkouška délky kotev OMO, videozáznam měření na mostě 438-001 - prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., FAST

                Diagnostika vozovek s cementobetonovým krytem pomocí georadaru  -  

                   Ing, Josef Stryk, Ph.D., CDV, v.v.i.                                                    

7.  Usnesení schůze přednesl Ing. Tofel, příloha 2.

8.  Schůzi ukončila ve 13 hod doc. Kořenská.                               

 

V Brně 1.4.2010 zapsala: doc. Ing. Marta Kořenská,CSc. (v.r.)

Příloha: Revizní zpráva

              Usnesení

Ověřil: Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. (v.r.)