Zápis z výroční-volební členské schůze RS 07 + OS 12

konané dne 8.4.2009 na Fakultě stavební VUT v Brně

 

Prezence - přítomno bylo dle prezenční listiny: 20 členů RS07, 7 členů OS12, 3 hosté.

 

Schůzi řídil Ing. Emil Gross:

 

1.      Schůze se zúčastnil prezident ČNDT doc. Mazal, který seznámil přítomné s plánem činnosti ČNDT v roce 2009 a výhledem do dalších let (pořádání ECNDT 2014 v Praze). Zejména upozornil na možnost finanční podpory mladých pracovníků při jejich aktivní účasti na zahraničních konferencích; zvýšení úrovně  NDT WB a zahájení přípravy jeho zahrnutí mezi recenzované časopisy.

2.      Organizační záležitosti:

Mandátová komise: Mgr. Plšková, Ing. Matysík; volební komise: Mgr. Luňák, Mgr. Martinek; ověřovatel zápisu: Ing. Manychová.

3.      Předsedové obou skupin shrnuli činnost v uplynulém období a seznámili přítomné s plánem na rok 2007. Ze společných aktivit v loňském roce lze uvést jako nejvýznamnější akci 4. Workshop NDT 2006 Non-destructive testing in Engineering Practice, konaný dne 29.11.2006 na Fakultě stavební. Z workshopu byl vydán sborník,  který obsahuje třicet jedna odborných příspěvků. Lze konstatovat, že tento pravidelně pořádaný workshop vstoupil do podvědomí technické veřejnosti, o čemž svědčí vzrůstající tendence  počtu účastníků. Obě skupiny budou spolupracovat v tradici pořádání workshopů i v letošním roce, zaměří se na zvýšení úrovně prezentovaných příspěvků a zahájí přípravu pro zařazení workshopu do databáze Web of Science. Kladně byla hodnocena aktivní účast členů obou skupin na zahraničních i domácích konferencích.

Hlavní úkoly pro rok 2009:

          ● Pokračovat v propagaci informací o činnosti ČNDT s cílem rozšíření členských základen obou skupin

            Pokračovat v pořádání Workshopů NDT ve spolupráci s Ústavem fyziky FAST a Centrem dopravního výzkumu

          ● Pokračovat v prezentaci odborných přednášek na konferencích a odborných akcích pořádaných ČNDT

          ● Podporovat mladé členy v jejich odborném růstu, včetně finanční podpory pro umožnění aktivní účasti na konferencích

          ● Pokračovat v konání odborných seminářů v rámci členských schůzí.

4.   Revizní zprávu vypracoval a přednesl doc. Pospíšil, příloha.

5.      Ing. Emil Gross představil navržené kandidáty do výboru RS 07, nebyly podány   žádné doplňující návrhy a následoval průběh voleb.

  1. Výsledky voleb do výboru RS 07:

 Ing. Libor Keller, CSc. (19 hlasů), doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. (18 hlasů), prof.      Ing. Leonard Hobst, CSc. (16 hlasů),   prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. (16 hlasů), doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA (16 hlasů), Ing. Emil Gross (9 hlasů).

Výsledky voleb do revizní komise:

Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. (20 hlasů), Pavel Doubek (19 hlasů).

Nový výbor sestává z pěti členů, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů.

  1. Doc. Kořenská  poděkovala Ing. Grossovi za jeho dlouholetou činnost ve výboru RS    07; doc. Pospíšil zdůraznil nutnost usilovat o zvýšení úrovně a zařazení vědeckých a odborných akcí pořádaných v rámci ČNDT  do uznávaných databází; doc. Kořenská informovala o zakoupení a možnosti zapůjčení knihy Nedestruktivní zkoušení, kterou vydala ČNDT, dále vyzvala přítomné k podávání návrhů na udělení ceny ČNDT.
  2. V odborné části schůze byly prezentovány přednášky:

     UV kamery DayCor a jejich použití                            Ing. Libor Keller, CSc.

     Další využití ultrazvukové metody                               

   při kontrole spřahovacích prvků                                 

         stavebních konstrukcí                                                 Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.   

     Elektro-ultrazvuková spektroskopie

   Si a CdTe monokrystalů                                             Ing. Pavel Tofel.

  1. Schůzi ukončil ve 12.30 hod Ing. Emil Gross.

 

V Brně 22.4.2009 zapsala: doc. Ing. Marta Kořenská,CSc. (v.r.)

Příloha: revizní zpráva

Ověřila: Ing. Monika Manychvá, Ph.D. (v.r.)