Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

RS 07 a OS 12

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Žižkova 17,  602 00 BRNO

 

 

 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

Společná výroční členskou regionální skupiny RS 07 a odborné skupiny OS 12 í

spojenou s odborným seminářem

 

Místo a čas konání:

Fakulta elekrotechniky a komunikačních technologií, Technická 8, místnost 215

10. dubna 2008, v 9 hod

 

 

 

Program:

  1. Úvodní slovo                                                                                   Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident CNDT

  2. Organizační záležitosti                                                                      Ing. Emil Gross

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2007 a plán na rok 2008                        Doc.Ing. Marta Kořenská,CSc., RS07

                                                                                                             Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS12

  4. Revizní zpráva                                                                                 Doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

  5. Diskuze

- - - - - - - - - -  Přestávka (občerstvení) - - - - - - - - - -

  6. Odborný seminář:

·        Mini Scanner pro kontrolu bodových svarů                                  Ing. Libor Keller, CSc.

·        Měření délky svodidlových sloupků ultrazvukem                          Radek Čupr

·        Kmitočtový posuv v "impact echo" spektru                                  Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

·        Časově frekvenční transformace v NDT                                       Doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

·        Nelineární ultrazvuková defektoskopie

          železobetonových trámců                                                             Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

  7. Závěr                      (ukončení schůze 13 hod)

 

 

 

 

Kontakt

            E-mailem:korenska.m@fce.vutbr.cz, faxem: 54114 7666 nebo telefonem: 54114 7657.

                                                  

            Děkujeme

 

                                                                                Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.        Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

                                                                                          předsedkyně RS07                              předseda OS12

 


Zápis ze společné členské schůze RS 07, OS 12

konané 21.3.2006

Počet přítomných 25 (RS07) + 15 (OS12) dle prezenční listiny

Průběh jednání:

Ad 1)  Organizace schůze Ing. Gross, ověřovatel zápisu: Mgr. I. Kusák, Ph.D.

Ad 2) Hodnocení činnosti RS 07 v roce 2007 a plán na rok 2008 (doc. Kořenská): Členská základnaroce 2007: 1 kolektivní členství a 36 individuálních členů (5 doktorandů, 2 důchodci). Kladné hodnocení zapojení členů skupiny do přípravy a zajištění 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007, která se konalarámci ENDT Days in Prague 07. M. Kořenská řídila průběh konference a zajistila vydání sborníku, L. Pazdera, I. Kusák a M. Luňák vedli odborné sekce. Konference se aktivně zúčastnilo 9 členů naší skupiny, kteří publikovali celkem 14 odborných příspěvků. M. Kořenská podala stručné zhodnocení této konference: Odborná jednání probíhala ve dnech 7. 9. listopadu 2007. Konferenci navštívilo celkem 200 účastníků, z nichž téměř třetina se svými příspěvky aktivně podílela na odborném programu. V rámci tohoto programu, rozděleného do 11 samostatných sekcí, proběhla řada odborných přednášek a několik firemních prezentací. Přednesené příspěvky byly zaměřeny na využívání NDT metod ve zkušebnictví a  inovaci jejich průmyslových aplikací, včetně matematického aparátu pro analýzu a vyhodnocování experimentálních dat. Prezentovány byly zkušenosti a nové poznatkyvyužíváním akustických, elektromagnetických, prozařovacích, povrchových a optických metodtechnické praxi. Pozornost byla zaměřena také na kvalifikaci a certifikaci pracovníků a nové požadavky evropských směrnic na bezpečnost provozu strojů a zařízení. Sborník vydaný při příležitosti konání této konference obsahuje 42 odborných článků a 10 abstraktů.

Naše regionální skupina RS 07 se spolu s odbornou skupinou OS 12 podílely na organizacipořadí již pátého workshopu „5th Workshop NDT 2007 Non-destructive Testing in Engineering Practice“, konaného dne 28. listopadu 2007. Odborné příspěvky byly zaměřeny nejen na aplikace nedestruktivních metodtechnické praxi, ale také na vývoj nových  nedestruktivních metod. Celkem se zúčastnilo třicet dva účastníků. Vydaný sborník obsahuje čtyřicet sedm příspěvků. Lze konstatovat, že zájem o tento každoročně pořádaný workshop vzrůstající tendenci jakpočtu aktivních účastníků, tak i v počtu zástupcůtechnické praxe.

roce 2008 se členové skupiny budou podílet na přípravě 38. Mezinárodní konference Defektoskopie 2008, která se bude konat ve dnech 4. – 6. 11. 2008 v hotelu Santon v Brně. Dále se budou podílet na vedení odborných sekcích a prezentaci odborných příspěvků. Další významnou akcí bude spoluúčast skupiny při přípravě a konání tradičního, v pořadí již šestého, Workshopu NDT 2008 Non-destructive Testing in Engineering Praktice.

Internetová adresa skupiny: http://dp.fce.vutbr.cz/rs7/

Hodnocení činnosti OS 12 v roce 2007 a plán na rok 2008 (Prof. Hájek):

Ad 3)  Revizní zprávu o hospodaření, jednotlivě pro každou skupinu, přednesl doc. Pospíšil.

Ad 6) Diskuze:

Doc. Kořenská

uvítala dva nové členy RS 07: Ing. Zuzanu Šolopovou a Mgr. Davida Varnera

informovala: výbor ČNDT podporuje aktivní účast mladých členů na konferencích a za tímto účelem vyčlenilrozpočtu finanční částku na úhradu konferenčních poplatků. Žádosti včetně abstraktu prezentovaného příspěvku lze zasílat výboru ČNDTprůběhu roku.

Ad 7)                                                                                                         Odborné přednášky:

·        Mini Scanner pro kontrolu bodových svarů                    Ing. Libor Keller, CSc.

·        Měření délky svodidlových sloupků ultrazvukem            Radek Čupr

·        Kmitočtový posuv v "impact echo" spektru                    Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

·        Časově frekvenční transformace v NDT                        Doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

·        Nelineární ultrazvuková defektoskopie                           Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

          železobetonových trámců

·        IV. Pan-Americká konference NDT                              Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.

                                                                                                        

Ad 9)Schůzi ukončil ve 12,30×hod. Ing. Gross.

V Brně 11.4.2008 zapsala doc. Ing. Marta Kořenská,CSc. (v.r.)

Přílohy: revizní zpráva, usnesení

Ověřil: Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. (v.r.)