6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Engineering Practice

 

Regionální skupina RS 07 a odborná skupina OS 12 se podílely na organizaci v pořadí již šestého workshopu „6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Engineering Practice“, konaného dne 26. listopadu 2008 na Fakultě stavební VUT v Brně. V úvodní částí vystoupil prezident ČNDT doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Ve svém projevu mimo jiné informoval mladé účastníky o možnosti získat finanční podporu společnosti při aktivní účasti na zahraničních konferencích. Orálně bylo prezentováno 11 příspěvků, zaměřených  nejen na aplikace nedestruktivních metod v technické praxi, ale také na vývoj nových  nedestruktivních metod. Akce se zúčastnilo celkem šedesát tři účastníků, přičemž převážná část přítomných, byli studenti FAST. Potěšitelná byla skutečnost, že se studenti aktivně zapojovali do diskuze k prezentovaných příspěvkům, zejména z oblasti praktické aplikace nedestruktivních metod. Z akce byl vydaný sborník který obsahuje třicet jedna odborných příspěvků. Lze konstatovat, že tento pravidelně pořádaný workshop vstoupil do podvědomí technické veřejnosti, o čemž svědčí vzrůstající tendence  počtu účastníků.

Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., předsedkyně RS07

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., předseda OS12


6th Workshop NDT  2008

Nedestruktivní testování v technických oborech - 26.11.2008

Program:

9:30 - 9:40      Registrace

9:40 – 10:00   Zahájení.

Prof. Chobola, proděkan FAST; Doc. Mazal, prezident ČNDT;Doc. Pospíšil, ředitel CDV

10:00 – 10:15

Prof. Hájek, K.:

Podrobná časově-spektrální analýza Impact-Echo signálu pro nelineární ultrazvukovou spektroskopii

10:15 – 10:30

Prof. Šikula, J.:

Charakterizace kinetiky tvorby trhliny elektromagnetickou a akustickou emisí

10:30 – 10:45

Prof. Koktavý B.:

Problematika určování primárních parametrů trhliny na základě měřených signálů elektromagnetické emise

10:45 – 11:00

Ing. Tofel, P.:

Studium hořčíkových kompozitů  rezonanční spektroskopií

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 – 11:15  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:15 – 11:30

Dr. Luňák, M.:

Srovnání spekter ztrátového činitele RC článku určených RLCG mostem a pomocí osciloskopu 54645A

11:30 – 11:45

Dr.Kusák, I.:

Impedanční spektroskopie pálené tašky Bobrovky

11:45 – 12:00

Ing. Hlaváč, Z.:

Mrazuvzdornost betonu s novou metodou

12:00 – 12:15

Ing. Matysík, M.:

Aplikace akustických metod pro NDT keramických dlaždic- Nelineární ultrazvuková spektroskopie

12:15 – 12:30

 Dr. Plšková, I.:

Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken  

12:30 – 12:45

Ing. Martinek, J.:

Měření modulu pružnosti v tahu pomocí zvukové karty počítače

12:45 – 13:00

Mgr. Bílková, J.:

Změny v akustickém signálu při aplikaci metody Impact-echo na vzorky z bezcementového betonu při výskytu trhliny s přihlédnutím ke změně vlhkosti vzorku

13:00 Závěr