Ústav fyziky Fakulty stavební VUT v Brně

 

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina RS 07- Jižní Morava a Odborná skupina OS 12

 

Centrum dopravního výzkumu

 

pořádali jednodenní

Workshop NDT  2006

Nedestruktivní testování v technických oborech

 

dne 29.11.2006 od 9:30 hod

v prostorách Ústavu vodních staveb, místnost Z401

Fakulta stavební, Žižkova 17, 602 00, Brno

 

Workshop byl zaměřen na problematiku nedestruktivního zkoušení technických materiálů, struktur a konstrukcí. Setkali se zde všichni, kteří se zajímají o nedestruktivní testování v oblasti techniky a to jak výzkumu, vývoje tak i průmyslu.

 

Odborná témata

·        Akustické metody

·        Magnetické a indukční metody

·        Endoskopie

·        Diagnostické metody využívající nízkofrekvenční šum

·        Ostatní nedestruktivní metody

·        Využití NDT metod ve zkušebnictví

 

Organizační výbor

předseda :              Doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc. – Ústav fyziky FAST VUT

členové :                Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – proděkan FAST, vedoucí Ústavu fyziky

       Ing. Marta Kořenská, CSc. -  předsedkyně ČNDT RS 07

       Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. – předseda ČNDT OS 12

       Doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. – vedoucí Sekce dopravní infrastruktury CDV

       Ing. Libor Keller, CSc. - ředitel TSI System s. r.o.

       Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. – Ústav staveb. zkušebnictví FAST VUT

      

 

 

Cena sborníku 100 Kč   - žádost na E-mail:  korenska.m@fce.vutbr.cz

 


Program

 

 

9:30     Zahájení           Marta Kořenská – předsedkyně ČNDT RS 07

                                   Zdeněk Chobola – proděkan FAST VUT

Pavel Mazal – prezident ČNDT

 

9:45     Jiří Zach – Možnosti použití metody horkého drátu pro stanovení součinitele tepelné vodivosti střepu keramických tvarovek pro zdění

10:15   Karel Hájek – POROVNÁNÍ A OPTIMALIZACE METOD NELINEÁRNÍ MODULAČNÍ SPEKTROSKOPIE

10:35   Josef Šikula – Nelineární Ultrazvuková spektroskopie hornin

10:55   Jan Hollan – RGB DigitÁLNÍMI FOTOAPARÁTY

11:20   Vladimír Švehla - BLUDNÉ  PROUDY – NDT V PRAXI

11:35   Bohumil Koktavý - VYUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE PRO DIAGNOSTIKU MECHANICKY ZATĚŽOVANÝCH NEVODIVÝCH LÁTEK

+ + +   přestávka  + + +

12:15   Ivo Kusák - IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE CEMENTOVÉHO TMELE S RŮZNÝMI STUPNI KAPILÁRNÍCH PÓRŮ

12:35   Jiří Skala - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ METODY IMPACT-ECHO JAKO NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ STAVU KOROZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ

12:40   Libor Topolář - NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ BETONU PŘI TUHNUTÍ POMOCÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE

13:00   Marta Kořenská – EXPERIMENTAL STUDY OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN 2D OBJECTS

13:30   Monika Manichova - THE EFFECT OF HUMIDITY ON THE AE SIGNALS IN LOW TEMPERATURE STRESSING TIMBER SAMPLES

14:00   Luboš Pazdera – DYN – X TECHNOLOGIE A JEJÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ PŘI NEDESTRUKTIVNÍM TESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

14:30   Závěr