flag
Ustav fyziky
Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Vedoucí ústavu
 
Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z110

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7650
tel. GSM O2: +420 72681 7650
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7650
fax: +420 54114 7666
chobola@dp.fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Bydliště : Brno, Česká republika
Studia a vědecké hodnosti :
1963 - 1966 studium na SVVŠ, Elgartova 3, Brno
1966 - 1971 studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě
  1975 RNDr. v oboru Aplikovaná fyzika
1975 - 1978 interní aspirant Katedra fyziky Stavební fakulta VUT v Brně
  1979 CSc. - studium stochastických jevů ve fotodiodách
  1990 jmenován docentem v oboru Experimentální fyzika
  1991 habilitován docentem v oboru Aplikovaná fyzika
1994   vedoucí ústavu
  2003 jmenován profesorem v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
2006 - 2010 proděkan pro vědu a výzkum
2010 - 2016 vedoucí všeobecného teoretického oboru
Konzultační hodiny :
čtvrtek 13:00 - 13:50 Z110
Publikační činnost : soupis publikací

Odborné zaměření :

Aplikovaná fyzika, fluktuační vlastnosti pevných látek, šumová spektroskopie, nedestruktivní testování poruch, degradace a spolehlivost elektronických materiálů a součástek.
Nedestruktivní testování a diagnostika stavebních materiálů a konstrukčních prvků akustickými metodami.

Školitel

Přehled úspěšně vyškolených aspirantů a doktorandů:

1. Ing. Leba Thuan (Hanoj - Vietnam): "Šum integrovaných obvodů MH 54ALS153 a jeho korelace s degradací". 1993

2. Ing. Vlasta Juránková: "Šumová diagnostika luminiscenčních diod". 1993

3. M.SC. Ali Ibrahim (Thanta - Egypt): "Non-destructive testing of Silicon Solar Cells". 2001

4. Ing. Jiří Vaněk: "Využití šumové diagnostiky pro testování kvality a spolehlivosti fotovoltaických článků". 2002

5. Mgr. Petra Trebuláková: "Frekvenční inspekce jako metoda pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin". 2005

6. Mgr. Jan Martinek: "Numerická simulace akustických kmitů v materiálu". 2005

7. Mgr. Iveta Plšková: "Využití frekvenční inspekce pro posouzení mrazuvzdornosti keramické dlážky", 2006

8. Dr.Milan Markovič: "Vliv některých elektrických přístrojů na lidský organismus"

9. Ing.Kristýna Šamárková: "Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami", 2019 

10. Ing.Richard Dvořák: Využití akustických metod pro posouzení vlivu složení cementových kompozitů na průběh degradace vyvolané zvýšenou teplotou, 2021

 

V současné době školím tyto doktorandy

1. Ing.Daniela Štefková: Využití akustických metod pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou

Další informace :

Státní výzkumné úkoly

1973-1978 Státní úkol I-1-1/10 „Stochastické jevy v polovodičích“
1978-1985 Státní úkol I-1-1/04 „Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích“
1986-1990 Státní úkol I-4-2/10 „Stochastické a degradační procesy v polovodičích“

Granty

1993-1995 GA ČR č.103/120/93 Zhodnocení vlivu produktů vznikajících při likvidaci stavebních materiálů a výrobků na životní prostředí
1993-1995 COPERNICUS 93-NODITO, No 7942Noise as a Diagnostic Tool for the Reliability
1994-1996 East ELEN-European Laboratory for Electronic Noise
1993-1995 GA ČR č.103/93/2201 Akustická emise ve stavebnictví
1994-1996 GA ČR č.102/94/0858 Fluktuační jevy ve struktuře kov-izolant-kov
1996-1998 GA ČR č.103/96/1637 Akustická emise jako nástroj růstu trhlin při dýchání tenkostěnných systémů
1996-1998 GA ČR č.103/96/1673 Mezní stavy ocelových tlačených prutů při opakovaném namáhání
1996-1998 GA ČR Mezní stavy a působení konstrukcí ze skla, kompozitů, kovů a dřeva při namáhání
1997-1999 PECO ELEN Contact No. ERBCHXCT 920047
1998-1999 COPERNICUS-CIPA CT 940158 Control of Environmental Pollution byTuneable Diodes Laser
1999-2001 GA ČR č.102/99/0953 Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů AIIBVI
1999-2001 GA ČR č. 102/99/1088 Šumová spektroskopie a diagnostika elektro-izolačních soustav s vysoce tepelně odolnými materiály
1999-2003 Koordinátor skupiny FYZ1 v záměru CEZ J22/98:2610007 Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí
2000-2000 Garant projektu GAČR 103/97/P140 Studium, analýza a vyhodnocení signálů akustické emise aplikované na tenkostěnné betonové systémy.
2001-2003 Odpovědný spoluřešitel Projekt 803/120/108 Ministerstva dopravy a spojů ČRStanovení metodiky monitorování výztuží železobetonových a předpjatých konstrukcí“ ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno
2000-2002 Odpovědný řešitel mezinárodního Projektu spolupráce KONTAKT 2001/014 s Universitou v Ljubljani
2002-2003 Odpovědný řešitel Projektu mezinárodní spolupráce KONTAKT č. 2002/014 s Technickou Universitou v Gdaňsku
2002-2004 Odpovědný řešitel grantu GAČR č. 103/02/1092 „Využití akustické emise pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin“
2003-2005 Odpovědný řešitel grantu GAČR 103/03/0295 „Monitorování a analýza koroze vyztužené oceli v železobetonových konstrukcích".
2004-2006 Odpovědný řešitel grantu GAČR 102/04/0142 „Šumová spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování kvality,spolehlivosti a živostnosti solárních článků"
2006-2008 GA ČR 103/06/0708 Akustická a elektromagnetická emise v materiálovém výzkumu
2006-2008 GA ČR 103/06/1711 Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie
2009-2011 GA ČR 103/09/0065 Omezení vzniku a rozvoje trhlin v betonových mostech
2009-2011 GA ČR 103/09/1499 Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí
2010-2012 GA ČR P104/10/1430 Nelineární ultrazvuková defektoskopie stavebních prvků a konstrukcí
2010-2012 GA ČR P104/10/0535 Výzkum a vývoj vybraných metod měření a analýzy pro sledování chování stavebních směsí při tuhnutí
2011-2013 Odpovědný řešitel grantu SV FAST-S-11-6 "Využití akustických metod pro posouzení stavu koroze ocelové výztuže železobetonových konstrukcí"

2011-2013

2016-2018

GA ČR P104/11/0734 Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace

Odpovědný řešitel  grantu GA ČR 16-02261S  Využití akustických metod pro nedestruktivní testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou

Výzkum pro výrobní praxi

1. HČ č.20183/79 Analýza fluktuačních procesů v Schottkyho diodách
2. HČ č.20022/81 Vývoj nedestruktivní diagnostické metody pro předpověď spolehlivosti založené na fluktuačních procesech
3. HČ č.20081/81 Studium korelace mezi šumem a životností tyristorů úkolu VHČ
4. HČ č.20020/81 Studium šumu odporů a dielektrických ztrát
5. HČ č.20004/81 Šum GaAs tranzistoru MESFET
6. HČ č.204323/82 Studium degradace luminiscenčních diod LQ 110 úkolu
7. Odpovědný řešitel-HČ č.207420/83 Studium korelace mezi šumem a životností tyristorů
8. Odpovědný řešitel-HČ č.204439/83 Studium korelace mezi šumem a životností tyristorů
9. Odpovědný řešitel-HČ č.209040/84 Šumová diagnostika tyristorů T 160
10. Odpovědný řešitel-HČ č.204323/84 Studium šumových vlastností výkonových polovodičových součástek
11. Odpovědný řešitel-HČ č.203751/85 Výzkum metod pro testování životnosti polovodičových součástek s přechodem PN
12. HČ č.23564/86 Šumová diagnostická metoda pro testování integrovaných obvodů
13. HČ č.200778/87 Ověření šumové diagnostické metody pro testování logických
14. HČ č.216577/88 Šumové diagnostické metody pro konden-zátory
15. HČ HS 206091/89 Šum a spolehlivost kondenzátorů
16. HČ HS 207594/89 Metody prognózy spolehlivosti vysokonapěťových kondenzátorů
17. HČ HS 204609/90 Automatizace snímání mechanických tlaku
18. Odpovědný řešitel-HČ/90 Šum a spolehlivost integrovaných obvodů MH54ALS153
19. HČ/94 Noise Reliability Study of Power PN-Junction Devices for Siemens Munchen
20. Odpovědný řešitel HS 210027 Návrh specifických analogových integrovaných obvodů a pro-vedení jejich šumové analýzy v rozsahu provozních teplot a kmitočtů pro belgickou firmu CEDO.
21. Odpovědný řešitel HS 220001/2002 „Šumová spektroskopie analogových integrovaných obvodů“ pro belgickou firmu CEDO HS 220001/2002
22. Odpovědný řešitel HS 230446/2003 „Výzkum a vývoj nízkonákladové technologie fotovoltaických článků“- Řešení probíhá v rámci projektu MŽP - VaV 300/01/03
23. Odpovědný řešitel HS 230410/2003 „Měření a vyhodnocování šumových charakteristik pulsních laserů.“- Řešení probíhá v rámci Evropského projektu GLADIS IST-2001-35178
24. Odpovědný řešitel HS 12422001/2004 „Využití moderních technologií ve výrobních a rozvodových zařízeních energie.“
25. Odpovědný řešitel HS 12422003/2004 „Analýza hluku a vibrací vyvolaného přejezdy automobilů přes vodorovné dopravní značení.“
26. Odpovědný řešitel HS 12422004/2004 „Šumová spektroskopie polovodičových laserů na bázi GaSb.“
27. Odpovědný řešitel HS 12422005/2004 „Analýza využití šumové spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování kvality solárních článků.“
28. Odpovědný řešitel HS 124220056/2004„Studium využití akustických metod pro diagnostiku strukturních vad křemíkových substrátů a solárních panelů.“
29. Odpovědný řešitel DČ HS12922001/2009 "Šumová spektroskopie polovodičových laserů"
30. Odpovědný řešitel DČ HS12922003/2009 "Šumová spektroskopie polovodičových laserů"
31. Odpovědný řešitel HS 1225400200/2012 "Provedení a vyhodnocení měření kamenných kvádrů pomocí akustické emise"

 Spolupráce s výrobními podniky

1. ČKD Polovodiče Praha
2. EZÚ Praha
3. BEZ Bratislava
4. Tesla Lanškroun
5. Tesla Jablonné nad Orlicí
6. Tesla Vrchlabí
7. Tesla Rožnov pod Radhoštěm
8. Tesla Kolín
9. Tesla Blatná
10. Siemens Mnichov
11. Solartech, s.r.o. Rožnov p.R.
12. Soltech, Belgie

Přehled vzorků, na kterých bylo prováděno měření

1. Germániové fotodiody 10PN40
2. Křemíkové fotodiody 1PP75
3. Fotodiody řady SP 100
4. Schottkyho diody z GaAs
5. Rychlé fotodiody BPYP44
6. Struktury z GaAs
7. Kvaternární fotodiody GaAsInP
8. Křemíkové lavinové fotodiody
9. Lavinové fotodiody s heterostrukturou
10. Spínací tranzistory BUX80
11. Spínací tranzistory SV169
12. Diody DV822
13. Lineární integrované obvody MAA125, MBA 245, MBA 125
14. Logické integrované obvody MH 7400, 7404, 7405, 7420, 7430, 7437
15. Optrony WK 16413
16. Tantalové kondenzátory TE 122
17. Hliníkové kondenzátory TF 006
18. Luminiscenční diody GaAsP
19. Schottkyho diody z NiPt
20. Laserové diody 2,3 um CW GaSb
21. Odpory typu TR 296, UR 003, UR 004
22. Japonské uhlíkové práškové odpory FRD 25
 

Degradační procesy byly sledovány u těchto prvků:

23. Luminiscenční diody GaAsSi
24. Tyristory T911
26. Zenerovy diody KZ 260
26. Tyristory T631
27. Luminiscenční diody LQ 1732
28. Luminiscenční displeje LQ 410
29. Logické integrované obvody typu MH54ALS153
30. Křemíkové solární články

V Brně, 14.6.2021